سایت به زبان فارسی در مرحله آزمایشی است... به ما با ارسال ایمیل در توسعه و بهبود آن کمک کنید contact@awhad.com

 • رﺳـﺎﻟﻪ ى ﺗﻄﻬﯿﺮﯾـﻪ

 • ميرزا محمد باقر الإسكوئي
  ترجمة:
  ميرزا حسن الإحقاقي
 • زبان : فارسی
 • تعداد مشاهده : 1048
 • تاریخ انتشار :
  2020-06-27
 • توضیحات :

  رﺳـﺎﻟﻪ ى ﺗﻄﻬﯿﺮﯾـﻪ در ﺗﻔﺴـﯿﺮ و ﺗﺤﻘﯿـﻖ آﯾـﻪ ي ﺷـﺮﯾﻔﻪ ي اﻧﻤﺎﯾﺮﯾـﺪ اﷲ  ﻟﯿﺬﻫﺐ ﻋﻨﮑﻢ اﻟﺮﺟﯽ اﻫﻞ اﻟﺒﯿﺖ و ﯾﻄﻬﺮﮐﻢ ﺗﻄﻬﯿﺮا
  ﺗﺄﻟﯿﻒ  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ اﺳﮑﻮﺋﯽ ﺣﺎﺋﺮي ؛
  ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺣﺴﻦ اﺣﻘﺎﻗﯽ ﺣـﺎﺋﺮي ؛
  ﺑـﻪ ﺗﺼـﺤﯿﺢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ و ذﮐﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺎورﻗﯽ ﻫﺎ و ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﺎر در ﺷـﺮح ﺣـﺎل ﻣﺆﻟـﻒ و ﻣﺘﺮﺟﻢ،  ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻃﺮﯾﻘﺖ اﺳﮑﻮﺋﯽ . 
  تعداد صفحات: 163، حجم: 3.16 MB

 • دسته بندی: فضائل الأئمة عليهم السلام
 • رﺳـﺎﻟﻪ ى ﺗﻄﻬﯿﺮﯾـﻪ 344


كتب أخرى:

السيد كاظم الرشتي
نوع:
كتاب مصور PDF
زبان:
عربی
دسته بندی ها:
القصص والسيرة الذاتية